TJENESTER INNEN REGNSKAP & RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

    Tjenester vi kan tilby: 

 • Regnskapsanalyse

 • Investeringsanalyse

 • Likviditetsstyring

 • Budsjettering

 • Spørsmål om skatt og avgift

 • Gårdsoverdragelse og eierskifte

 • Nyetableringer

 • Omdannelse fra personlig selskap til aksjeselskap

 • Skatteplanlegging

 • Merverdiavgiftsplanlegging

 • Personbeskatning

 • Bedriftsbeskatning

 • Selskapsrett og aksjetransaksjoner 

 • Økonomisk rådgivning knyttet til etablering, drift og omorganisering av virksomhet

 • Valg av selskapsform

 • Reorganisering av virksomhet

 • Generasjonsskifte og arveavgiftsplanlegging 

 • Kapitalendringer

 • Skatteskanning*

 • Avgiftsskanning*

 • Klagesaker til Skatteetaten

 • Anmodning om bindende forhåndsuttalelser på skatt og avgift

 • SkatteFunn

Bedriftsrådgivning
REGNSKAPSTJENESTER
 

    Firmaetablering:                                                                           

 

 • Vurdering av selskapsform ved oppstart av virksomhet

 • Hjelp til utarbeidelse av forretningsplan og tilskuddssøknader, bistand til å vurdere ulike former for finansiering 

 • Utarbeide stiftelsesdokumenter og annet ved etablering av selskap, samt bistå med registrering i Brønnøysund

 • Utarbeide dokumenter i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger

 • Utarbeide dokumenter samt yte bistand i forbindelse med forhold som skal meldes til Foretaksregisteret: kapitalforhøyelser, redegjørelser, styrefullmakter, avtaler med eiere og nærstående, konvertible lån, fusjon, fisjon, etc.

Regnskap fra A - Å

 

 • Regnskap

 • Fakturering

 • Lønn

 • Rapportering

 • Årsoppgjør

 • Bedriftsøkonomisk rådgivning

 

Vår erfaringen fra alle typer selskaper, fra små til store, gjør oss spesielt gode på å forstå hvordan vi løser regnskapsoppgavene for din bedrift.

Fakturering:  

Gjør faktureringen selv.

 

Vi har faktureringsprogram som gir deg muligheten til effektivt å besørge faktureringen selv.

 

Du lager raskt en oversiktlig faktura som du kan sende på e-post eller skrive ut. Samtidig bokføres  fakturaen automatisk. Det samme skjer når du mottar faktura.

 

Vi har et tilpasset faktureringsprogram for alle type bedrifter.

 • Enkelt og tidsbesparende

 • Automatisk bokføring

 • Nettbasert med egen app

 

Ønsker du at vi skal ta fakturering for deg, hjelper vi deg med det. Med våre gode løsninger blir det en meget effektiv og særdeles rimelig faktureringsrutine for deg.

Du setter bort fakturering til oss.

 

Få økt likviditet ved å la oss ta hånd om hele fakturaprosessen - fra bestilling til inkasso.

 

 • Vi henter ut ordregrunnlaget

 • Vi sender ut faktura

 • Vi følger opp og håndterer inkasso

 

Vi har ansvaret til pengene er på konto.  

 

Fordeler :

 • Reduser tap på fordringer

 • Du frigjør tid og ressurser

 • Du får bedre likviditet

 • Du eliminerer portokostnadene

 • Raskere fakturaflyt

 • Vi forstyrrer ikke ekstisterende kundeforhold

Outsourcing

Vi leverer bemanningsløsninger til norske bedrifter. Vi er spesialister på bemanning av:

 • regnskap

 • lønn

 • økonomi

 • HR

 • IT

 • administrasjon

Vi leier oss ut til ditt firma. Rimelig løsning for dere.

 

Vi kan bistå innen skatt- og avgiftsplanlegging, selskapsrettslige spørsmål, bistand i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og fisjoner og omorganiseringer av alle typer virksomhet. Vi har spisskompetanse på skatt og selvangivelse, behandling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og andre arbeidsgiverplikter.

 

Offentlig raportering

skatteetaten

AGA / Skatt

 

Fra og med 1. januar 2015 innførtes det nye rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen er et viktig ledd i den forrige regjeringens forenklingspakke for næringslivet.

 

Hensikten med A-ordningen er å gjøre arbeidsgivers kommunikasjon mot myndighetene så effektiv som mulig ved å samkjøre nødvendige opplysninger i en og samme rapportering.

Den nye rapporteringsordningen har fått navnet a-ordningen og vil samkjøre rapporteringen til Skatteetaten (inkludert skatteoppkrever/kemner), NAV og Statistisk sentralbyrå. Det har tidligere blitt rapportert til de tre mottakerne på flere forskjellige skjemaer. Fra og med 1. januar 2015 erstattet skjemaet a-meldingen fem tidligere skjema, herunder lønns- og trekkoppgaven, terminoppgaven og årsoppgaven.

A-ordningen er regulert i A-opplysningsloven og A-opplysningsforskriften. Begge er kunngjort i juni 2014 og trådde i kraft 1.1.2015.

Både forskriften og loven er knyttet til en del eksisterende lover, og særlig likningsloven § 5-2 som omhandler plikt til å rapportere lønn, ytelser osv.

Det er den opplysningspliktige, arbeidsgiver, som skal levere a-melding og dette kan gjøres på tre ulike måter;

 

 • Fra lønnssystemet til Altinn

 • Direkte registrering i Altinn. Tilpasset arbeidsgivere med 1 – 8 ansatte med enkle arbeidsforhold

 • På papir. Gjelder kun for Arbeidsgivere med 2 eller færre ansatte. Man må da kan søke om å sende inn a-meldingen på papir. Innlevering av a-melding på papirskjema ansees for å være en søknad

 

Slik gjøres rapporteringen 

 

Hver måned skal arbeidsgiver gi opplysninger om alle aktive arbeidsforhold, for eksempel ansettelsesdato, arbeidstid og yrke. I tillegg skal det gis informasjon om alle ytelser arbeidstakeren mottar, det vil si kontantlønn, naturalytelser eller utgiftsgodtgjørelser.

Det skal leveres én a-melding pr arbeidstaker. I a-meldingen skal arbeidsgiveren opplyse om blant annet:

 

 • Startdato for arbeidsforholdet

 • Sluttdato for avsluttet arbeidsforhold

 • Den ansattes yrkeskode, arbeidstidsordning, stillingsprosent og andre «faste» personaldata

 • Timer arbeidet (timelønnede)

 • Lønnsytelser mv (spesifisert)

 • Fradrag i lønnsytelser (kontingent, pensjonsordninger mv)

 • Opplysninger om permisjon og permittering på minst 14 dager

 • Utført skattetrekk

 

For virksomheten skal det i tillegg gis en samlet oversikt over arbeidsgiveravgiften som skal betales.

 

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk, og fristen for rapportering er satt til den 5. i måneden. Helger og helligdager vil hensyntas. En kalender over rapporteringsfrister for 2016 er tilgjengelig i Altinn.

 

Les mer på Skatteetaten sine sider

Lønn & Personal

Lønn og personal er et krevende fagfelt. Vi har erfaringen som kan hjelpe bedriften videre. Effektive prosesser og integrerte systemer reduserer rutinene knyttet til personalarbeidet. Vi hjelper deg med å finne løsninger som sikrer håndtering på en effektiv og sikker måte.

 

Forutsetningen for enklere timeføring er at bedriften har satt bort lønnskjøringen til oss eller bruker vår onlineløsning på lønn. For kunder som bruker oss på lønn har vi mulighet til å tilpasse løsninger etter bedriftens behov og kompetanse. Vi kan tilby løsninger som import av Excel-filer, registering via web eller mobile løsninger og import fra eksisterende lønnssystem.  

 

I tillegg bistår vi deg med:

 • Ansettelseskontrakter

 • Bistand ved oppfølging av sykemeldte

 • Ferie og fraværsregistrering

 • Søknader om refusjon ved fravær

 • Sykepengehåndtering mot NAV

 • Reiseregninger og utlegg

Årsoppgjør

Som oftest er det enklest og mest praktisk at det er den samme aktøren som utarbeider årsregnskapet og ligningspapirer. Vi utfører tjenester både for de som er regnskapspliktige og/eller har plikt til å levere selvangivelse.

Regelverket for skatt og regnskapsførsel er omfattende og i stadig endring. Dette stiller store krav til den som skal gjennomføre årsoppgjøret for deg, med riktig skatt og disposisjoner for øvrig.

 

 

 • Trygghet for riktig dokumentasjon til alle instanser og til riktig tid

 • Visshet om at riktig skatt er beregnet

 • Du slipper å forholde deg til et komplekst regelverk

 • Du får årsoppgjøret på et tidlig tidspunkt og i den formen du har behov for

 

Årsoppgjør handler om å sørge for å dokumentere virksomhetens økonomiske situasjon ved årsslutt overfor myndighetene og deg i første rekke, men også å kunne bruke den samme dokumentasjonen overfor bank, samarbeidspartnere, kunder, leverandører, etc.